Biuro Ochrony Pracy
Marcin Chodkiewicz


Działamy zgodnie z polskim prawodawstwem, zgodnie z Kodeksem Pracy Art. 23711:
"Pracodawca może powierzyć wykonanie zadań służby bhp specjalistom spoza zakładu pracy".

Klientom naszym zapewniamy:

• prowadzenie powierzonych zadań w sposób rzetelny i zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa,
• zachowanie poufność     wszelkich danych,
• kompleksowe rozwiązania mające na celu obniżenie kosztów i zapewnienia wysokiego standardu bezpieczeństwa,
• indywidualne podejście do każdego problemu spotkanego u swojego Klienta.

W ramach współpracy oferujemy:

• kompleksowe doradztwo w zakresie bhp i p.poż.,
• obsługę w zakresie bhp, p.poż w ramach stałej umowy lub doraźnie,
• organizowanie i wykonywanie szkoleń w zakresu bhp, p.poż,
• wykonanie i udokumentowanie oceny ryzyka zawodowego,
• ocena maszyn i urządzeń w celu spełnienia przez nie minimalnych wymagań bhp,
• wykonywanie kontroli i nadzorów w zakładach pracy lub na budowach,
• opracowywanie i wdrażanie instrukcji, procedur i wewnętrznych regulaminów,
• prowadzenia postępowań powypadkowych,
• współudział w reprezentowaniu Zleceniodawcy przed jednostkami kontrolnymi,
• pomoc w realizowaniu nakazów i wystąpień pokontrolnych,
• prowadzenia rejestrów i kompletowanie dokumentów dotyczących wypadków przy pracy,
• dobór środków ochrony indywidualnej i tworzenie tabel przydziałów dla środków ochrony indywidualnej oraz odzieży roboczej,
• zlecanie wykonywania badań środowiska pracy i nadzór nad nimi,
• udział w komisjach bhp,
• sporządzanie planów BIOZ,
• pomagamy przy projektowaniu, wdrażaniu i opiece nad systemami zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy OHSAS 18001,
    ISO 18001 oraz systemu zapewnienia bezpieczeństwa i jakości zdrowotnej żywności HACCP.
OBSŁUGA BHP
WYSIWYG Web Builder