Biuro Ochrony Pracy
Marcin Chodkiewicz


Stuprocentowe zabezpieczenie się przed możliwością powstania pożaru jest niemożliwe. Przepisy dotyczące
ochrony przeciwpożarowej określają minimalne wymagania, których spełnienie istotnie ogranicza
prawdopodobieństwo powstania pożaru, a w razie jego powstania zdecydowanie ogranicza jego skutki.


W ramach współpracy wykonując zadania specjalisty ochrony przeciwpożarowej, oferujemy usługi:

• wykonania Instrukcji bezpieczeństwa pożarowego
• doboru środków gaśniczych w zależności od specyfiki obiektu
• oznakowania, rozmieszczenia i wyposażenia obiektów w odpowiedni sprzęt p.poż
• oznakowania dróg i wyjść ewakuacyjnych
• przeprowadzania i koordynacji próbnych alarmów i ewakuacji
• wykonywania oceny obiektów pod kątem spełnienia wymagań p.poż
• wykonywania szkoleń z zakresu p.poż - na życzenie Klienta także z zużyciem sprzętu p.poż
• wykonywania kontroli i nadzorów w zakładach pracy
• opracowywania i wdrażania instrukcji, procedur, wewnętrznych regulaminów itp. dotyczących
   bezpieczeństwa pożarowego
• współudział w reprezentowaniu Zleceniodawcy przed jednostkami kontrolnymi
• pomocy w realizowaniu nakazów i wystąpień pokontrolnych
• prowadzenia niezbędnej dokumentacji
OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA
WYSIWYG Web Builder